Specialistische en generalistische psychologische zorg heeft te maken met veel wetgeving en afspraken.

Omdat de praktijk gesloten is voor reguliere hulpverlening is dit alles niet meer van toepassing. Het was evenwel van toepassing tot 1 januari 2018.

Financiering

Er bestaat regelgeving ten aanzien van de financiering. Specialistische psychologische behandeling wordt sinds enkele jaren voorgoed door de ziektekostenverzekeringen. Regelgeving ten aanzien van de financiering brengt onder andere met zich mee, dat een psycholoog verplicht is te controleren of de patiënt verzekerd is en een onderzoek te doen naar de identiteit van de cliënt (het zogenaamde burgerservicenummer, dat te vinden is op officiële identiteitsbewijzen).

Omdat de behandelpraktijk gesloten is is het bovenstaande niet meer van toepassing.

Beroepskwalificaties

Er bestaat regelgeving ten aanzien van beroepskwalificaties: een tweedelijnspsycholoog moet niet alleen ingeschreven staan in het BIG-register GZ-psychologen maar ook in een van de specialistenregisters hierin: klinisch psycholoog (KP) of klinisch neuropsycholoog KNP); of hij moet ingeschreven staan in het BIG-register psychotherapeuten. Mijn BIG-registratienummers vindt u op het tabblad Registratie.

Wachttijden: Sinds begin 2016 is het verplicht de wachttijden te publiceren. Conform de zgn. Treeknorm had de cliënt gemiddeld een eerste gesprek binnen 3 weken (als de praktijk niet vol is, dan wordt de cliënt aangeraden een andere hulpverlener te zoeken). Gemiddeld binnen 2 weken startte daarna de behandeling. Ook dit is niet meer van toepassing.

Tuchtrecht en klachten

Er bestaat regelgeving ten aanzien van tuchtrecht en klachtenregelingen: de WGBO schrijft voor dat er een klachtenregeling is. Ten aanzien van deze praktijk betreft dat de klachtenregeling van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze is ook aangesloten bij een geschillencommissie. Verder valt de klinisch psycholoog onder het medisch tuchtrecht van de wet BIG.

De WGBO (wet op de geneeskundige behandel overeenkomst) schrijft een groot aantal zaken voor:

 • De cliënt moet expliciet op de hoogte gebracht worden van alle keuzes ten aanzien van diagnostiek en behandeling en moet hiermee instemmen (informed consent).
 • Er zijn strikte regels met betrekking tot geheimhouding; zo mag de psycholoog niet met derden spreken over informatie uit de diagnostiek of behandeling.
 • Er zijn strikte regels met betrekking tot dossiervorming, privacy, veiligheidswaarborgen, hoe lang het dossier bewaard moet worden (15 jaar tenzij de meerderjarige cliënt aandringt op vernietiging van het dossier) enzovoort.
 • Afspraken worden vastgelegd in een behandelovereenkomst, die zowel door de hulpverlener als de cliënt ondertekend moet worden.
 • De cliënt heeft recht op inzage van zijn dossier en desgevraagd op kopieën uit zijn dossier.
 • Ook heeft hij recht op opname in het dossier van zijn opmerkingen over aspecten waarmee hij het oneens is.
 • Er zijn kwaliteitseisen ten aanzien van de praktijkruimte.

Het Nederlands Instituut van Psychologen (waar uw psycholoog lid van is) heeft een en ander nader uitgewerkt in kwaliteitscriteria. Hierin staan spelregels ten aanzien van intake en indicatiestelling. Ook ten aanzien van behandelplan en de realisatie ervan, de inrichting van het dossier en de afronding van de behandeling. Ook wordt uitgebreid ingegaan op informatieverstrekking naar de cliënt, op de inrichting van de praktijk, op de noodzakelijke bijscholing, op de professionele houding van de psycholoog.

Ook de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) heeft de kwaliteitscriteria uitgewerkt.

In geval van calamiteiten dient de psycholoog contact te zoeken met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De psycholoog dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Het KvK-nummer van Psychologenpraktijk Verberne is 52330214.

Regelgeving

 • De wet BIG regelt waarborgen voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Alleen mensen die ingeschreven zijn in het betreffende register mogen de betreffende beroepstitel voeren zoals GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog.
 • De wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) regelt de juridische relatie tussen cliënt en hulpverlener. De wet regelt onder meer het recht van de cliënt op informatie, op geheimhouding van zijn gegevens en inzage in het eigen dossier. Daarnaast is er een aantal plichten omschreven, zoals de plicht van de hulpverlener tot een deugdelijke verslaglegging. Dit alles moet een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van zorg.
 • De wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) regelt de bescherming van persoonsgegevens. Cliënten hebben het recht op een veilige verwerking van persoonsgegevens, te weten waar persoonsgegevens voor worden gebruikt en daar al dan niet mee akkoord te gaan, op inzage van gegevens die een hulpverlener over hen heeft.
 • De wet klachtrecht cliënten in de zorgsector (WKCZ) geeft aan, dat iedere hulpverlener en zorginstelling dient te beschikken over een klachtencommissie en de klachtenregeling. Het doel van deze wet is op de eerste plaats dat op laagdrempelige wijze aan cliënten de mogelijkheid wordt geboden over de zorg te klagen; informatie over procedure vindt u in het tabblad kwaliteitsstatuut.
 • De wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) regelt de ontwikkeling en ordening van zorgmarkten en het toezicht daarop met het oog op doelmatigheid en kostenbeheersing van de gezondheidszorg. Tevens beschermt en bevordert deze wet de positie van de consumenten aanzien van andere partijen in de zorg.

Dossierbeheer en na overlijden van de praktijkhouder

 • Cliënten en oud-cliënten moeten kunnen weten waar hun dossier zich bevindt, bijvoorbeeld door vermelding van de bewaarplek en de persoon met wie zij daarover contact kunnen opnemen. Het is aan te bevelen om daarbij te vermelden dat de dossiers gedurende 15 jaar na het afronden van de behandeling moeten worden bewaard. Cliënten kunnen vervolgens aangeven of zij hun recht op inzage, afschrift of vernietiging van het dossier willen gebruiken. Aan hen kan tevens de mogelijkheid worden geboden het dossier zelf op te halen of eventueel toegezonden te krijgen. De schriftelijke verzoeken tot meegeven/toezending dossier en vernietiging dienen te worden bewaard.Het verdient aanbeveling om bovenstaande richtlijnen en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst tussen de partner/erfgenaam en de vakgenoot/dossierbeheerder.
 • Hiervoor heb ik het volgende geregeld:
 • alle dossiers zijn gedigitaliseerd en bevinden zich op een veilige plaats
 • bij mijn overlijden kan mijn echtgenote bij deze dossiers
 • als ex-cliënten informatie willen uit deze dossiers of deze dossiers vernietigd willen zien of afschriften hiervan willen hebben kunnen zij zich tot haar wenden, via mail: psychologenpraktijkverberne@gmail.com
 • dit geldt ook na eventueel overlijden
 • mijn echtgenote kan een beroep doen op collega’s met wie afspraken gemaakt zijn over beheer en vernietiging van dossiers

Meer informatie is te vinden op: