Psychologenpraktijk Verberne hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Het onderstaande heeft betrekking op de praktijk als vrijgevestigde psycholoog. Deze praktijk is gestopt per eind december 2017. Wat nu dus nog resteert is het dossierbeheer. Na beëindiging van behandeling moet ik het dossier immers nog 15 jaar bewaren. Het onderstaande is hierop van toepassing. Ten aanzien van consultaties voor bijvoorbeeld het CCE geldt geen dossierplicht. Hierbij is het CCE dossierhouder. Ik bewaar dan ook geen CCE-dossiers.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Psychologenpraktijk Verberne houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.Als Psychologenpraktijk Verberne zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit de contactpagina.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Psychologenpraktijk Verberne verwerkt ten behoeve van het aangaan van de behandelovereenkomst en de financiële eindverwerking (geanonimiseerd via Vecozo), verder voor het voldoen aan de wettelijke bewaarplicht na afsluiting van de behandeling.

Voor de bovenstaande doelstellingen hebben wij de volgende persoonsgegevens van je gevraagd:

 • Wat betreft de zogenaamde bijzondere persoonsgegevens bevatten dossier het BSN nummer. Er zijn geen kopieën van paspoort, rijbewijs of ID-kaart. Registratie van het BSN nummer is verplicht binnen de individuele gezondheidszorg. Binnen het kader van de gezondheidszorg is het logisch, dat informatie opgenomen is over de gezondheid van de persoon en deze is dan ook aanwezig in het dossier. De verwerking van deze gegevens is dan ook noodzakelijk binnen het kader van de gezondheidszorg. Die psychologenpraktijk betreft het alleen de informatie die relevant is voor psychologische behandeling/psychologische diagnostiek
 • Algemene persoonsgegevens betreffen:
   • Naam
   • Adres
   • Geboortedatum
   • telefoonnummer en e-mailadres
   • geslacht
   • burgerlijke staat
   • reden van aanmelding en klachten
   • onderzoeksgegevens
   • verslaglegging
   • kopieën van correspondentie
   • toestemming wat betreft het starten van het traject, het versturen van informatie (uitsluitend na kennis genomen te hebben van deze informatie)

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit is niet meer van toepassing nu de praktijk gesloten is. Theoretisch zou nog kunnen gebeuren, dat een andere behandelaar dossiergegevens opvraagt. Dit kan alleen gebeuren met je nadrukkelijke toestemming, waarbij je ook precies weet welke informatie verstrekt wordt.

Wij als geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Psychologenpraktijk Verberne bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In de gezondheidszorg geldt een bewaartermijn van 15 jaar na het beëindigen van de behandeling.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen; Alle gegevens staan op een beveiligde computer, achter gesloten deuren. Kopieën liggen opgeslagen op een harde schijf in een brandkast. De computer wordt voortdurend up-to-date gehouden wat betreft updates en antivirus programma’s.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!